хоол болгох

а. Хоол чанах, б. Ямар нэгэн зүйлийг хүнсэндээ хэрэглэхээр болох