мах болгох

а. Махыг чанах, жигнэх, шарах, хуурах; б. [шилжсэн] Хүнийг ихэд ядраах зүдрээх