ҮЖИГ
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Мод шилжүүлэн суулгахад хэрэглэх модны чих.