ЯДАГ

Ядуу дорой, тарчиг: ядаг амьдрал (дорой, тарчиг амьдрал).