ЭВХЭЭ

Юмыг эвхэж тавьсан байдал: эвхээ хувцас (эвхэж тавьсан хувцас).