ХАДУУН :

бүдүүн хадуун (а. Булиа бүдүүн; б. Хүний гүдэс, хээ шаагүй авир байдал).