ХАДАМСУУ

Хадамсах зантай, хадамсах янзтай: хадамсуу бэр (хадамсах зантай бэр).