үйлдвэр мөр
хийж бүтээсэн зүйл, явж туулсан зам мөр