үйлдвэр үйлчилгээ
үйлдвэрлэл эрхэлж, үйлчилгээ үзүүлэх явдал