үйлдвэр уурхай
томоохон үйлдэхүүн хийх болон ашигт малтмал олборлох газар