үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэн гаргаж байгаа бүх юм