хүнд үйлдвэр
уул уурхай, машин техникийн тоног хэрэглэл, илч хүч, түлш үйлдвэрлэх газар