гар үйлдвэр
аливаа бүтээгдэхүүнээ фабрикийн аргаар биш, гараар үйлдвэрлэдэг газар