аж үйлдвэр
бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн гаргах томоохон үйлдвэрийн газар