үзүүр түрүү булаалдах
хэн нь түрүүлж, хэн нь үзүүрт үлдэхээ үзэх