үзүүр огтлох
ботго чацга алдваас сүүлний нь үзүүрийг огтлоод шар тос буцалгаад дүрдэг монгол ардын мал эмнэлгийн арга