үзүүлээд өгөх
а. Ажил хэргийг бусдад үлгэр дуурайл болохуйц сайн хийх, ажлаа маш сайн хийх; б. Бусдыг хаширтал зодох