үнэмлэхээ үзүүлэх
биеийн байцаалтаа гаргаж харуулах