үлгэр жишээ үзүүлэх
ингэж хий хэмээн өөрийн биеэр харуулах