өршөөл үзүүлэх
байр суурь өндөр хүн, байр суурь багатайнхаа хийсэн хэргийг уучлах