үзүүлэх тоглолт
ур чадвараа бусдад харуулах тоглолт