үжмэл хурдас
хүхэрлэг нуурын ёроолын шимт бодисоор баялаг хурдас