үет цагаан
/ ургамал /
усны хөвөө, тойром, сайрт ургах зэгс, дэрс мэт ургамал