үет монгол
/ ургамал /
хэлбэр үет цагаантай ойролцоо, бут шингэн, навч цөөн, шивээ богино бөгөөд бараан өнгөтэй, асга хадтай газар ургадаг ургамал, шивээ ургаж гүйцсэн хойно дэлгэрэнгүй...