хонь үд оруулах
хонийг үдийн үед авчран сааж, амраах