үдийн амралт
үдийн үед хийх амралт, аянчны өдөр дундын буудал