үд хэвийх
а. Нар бөхийх, тонгойх; б. [шилжсэн] Нас ахих