УУРАГТ

Уураг бүхий: уурагт шээс (уураг нь агуулагдах хэмжээнээс хэтэрсэн шээс).