УУРАГЛАГ

Уураг ихтэй: уураглаг бүрхэвч (нүдний цөцгийн хамгийн гадна талын цагаан өнгөтэй уян бөх ширхэглэг дэлгэрэнгүй...

уураглаг бүрхэвч нүдний цөцгийн хамгийн гадна талын цагаан өнгөтэй уян бөх ширхэглэг бүрхэвч, хатуулаг бүрхэвч бэхлэг хальс