УУЖУУХАН

1. Нэлээд уужуу зайтай: уужуухан багтах (чөлөөтэй багтах, сул багтах);


2. [шилжсэн] Нэлээд тайван, дөлгөөн: уужуухан сэтгэлтэй (өгөөмөр сэтгэлтэй) - Уужуухан сэтгэлтэй сайн хүн гэж боддог юм. дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Бэрхшээлгүй, лавтай элбэг - Нэгдлийн даргыг ч харин уужуухан хийх хүн байгаа юм. Д.Цэвэгмид. дэлгэрэнгүй...

уужуухан багтах чөлөөтэй багтах, сул багтах
уужуухан сэтгэлтэй өгөөмөр сэтгэлтэй
уужуухан хөдлөх яаралгүй хөдлөх, аяар хөдлөх