УДИРГУУЛСАН
/ хуучирсан /

Удирдагч, жолоодогч: удиргуулсан ноён (удирдагч ноён).