уг нь эмч хүн
анхнаасаа эзэмшсэн мэргэжил нь эмч боловч, уул нь эмч