уг үүрэг
өгүүлэгчийн өмнө өгүүлсэн үүрэг, тухайн үүрэг