уг байдал
тухайн байдал, өгүүлэгчийн ярьж байх үеийн байдал