угийг нь хөөх
а. Цаад мөн чанарыг нь эрэх, хайх; б. Үүсэл гарлыг нь судлах, удам угсааг нь судлах