уг үндэс
а. Хэрэг явдлын шалтгаан; б. Удам угсаа; в. Ёзоор, язгуур