уг сурвалж
а. Хэрэг явдлын гарах болсон шалтгаан, нөхцөл, үүсгэл; б. Удам судар