уг сайт
а. Удам судар сайтай хүн; б. Сэтгэл сайхантай хүн