увайгүй зантай хүн
өөдгүй, хуншгүй зан гаргадаг хүн