салхи авхуулах

а. Салхинд цохиулах, өвдөх; б. Ямар нэгэн амьтанд сэжиг авахуулах; в. Нууцаар чимээлэх