хурга авхуулах

а. Хурга өөр эхэд авуулах; б. Хурга авчруулах