нутгийн тарвагачин
өөрийн нутгийн тарвага агнадаг хүн