АЦ IV:

ац өөш (загас барихад салаа гаргаж хийсэн хуурамч өөш).

Ижил үг:

АЦ I

АЦ II

АЦ III