зүлд авах
анд хамт явсан буюу замд тохиолдсон хүмүүс агнасан ангийн махнаас хувь хүртэх