газар авах
а. Газар өмчилж авах; б. [шилжсэн] Лавшрах, өвчин ужиж хүндрэх; в. Шарил оршуулах газрыг товлон хөндөх