арга хэмжээ авах
а. Шийтгэл оногдуулах, шийтгэх; б. Шаардлагатай асуудлыг шийдвэрлэх