ам хэл авах
а. Батлах үг гаргуулах; б. Сураг сонсох