хүч авах
а. Таргалах; б. Бусдын хүчинд шүтэх; в. Чадал эрч нь нэмэгдэх