хар авах
бусдын хэлсэн зөвлөсөн үг сургамжид атгаг санах, хардах