СЭМСРҮҮЛЭХ

Бөс, цаас мэтийг элээж халцруулах, ирмэг хөвөөг сэмрүүлэх.